دی وی دی آموزش مفهومی هندسه (۱) پایه دهم

ارائه مفاهیم و زمینه سازی تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال در دانش آموزان
شناسایی و تحلیل ویژگی‌‌های شکل‌های هندسی در حل مسائل
تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسه در حل مسائل
ساده سازی مفاهیم با کمک حل تمرین‌ها و مثال‌های متنوع
استفاده از ابزار‌ها و تکنولوژی‌های نوین آموزشی‌ جهت هوشمند سازی آموزش
40000 تومان

دی وی دی عربی زبان قرآن (۲) یازدهم انسانی

دی وی دی آموزش مفهومی عربی زبان قرآن(۱) پایه دهم

دی وی دی آموزش‌مفهومی‌فارسی(۱)پایه‌دهم

دی وی دی آموزش مفهومی زبان انگلیسی (1) دهم

دی وی دی آموزش جامع شیمی(1) پایه دهم

دی وی دی آموزش از طریق حل تمرین ریاضی (1) دهم

دی وی دی آموزش مفهومی شیمی(1) پایه دهم

دی وی دی آموزش مفهومی ریاضی (۱) پایه دهم

دی وی دی آموزش‌مفهومی‌زیست‌شناسی‌(۱)‌دهم

دی وی دی آموزش جامع زیست شناسی (1) پایه دهم