آبی فیزیک دهم ریاضی

در طراحي و تاليف كتاب فيزيك 1پايه ي دهم ریاضی روي سه نكته تمركز كرده ايم
-1تناسب و توازن: زيبايي محتوايي و كيفيت كتاب آموزشي وابسته به تناسب و توازن كتاب است. نبايد به يك
فصل كمتر و به ديگري بيش از اندازه ي اهميت آن فصل، پرداخته شود . در اين كتاب ، تعداد صفحات، تعداد
درسنامه ها و تعداد تمرين هاي هر فصل متناسب و متوازن و هماهنگ با كتاب درسي تنظيم شده اند. ضريب هاي
توازن معيار رعايت و كنترل اين اصل است.
2پوشش همه ي مطالب و همه ي عناصر و اجزاي كتاب درسي: هدف اين است كه هيچ موضوع و زير موضوعي
از قلم نيفتد و تمام عناصر و اجزاي كتاب درسي متناسب با اهميت وجايگاه آن موضوع تثبيت ، تقويت و در
صورت لزوم گسترش داده شوند.
-3انتخاب بهترين سوال هاي شناسنامه دار: سوال هاي كتاب همگي شناسنامه دار هستند. از همه ي
زيرموضوع هاي كتاب درسي جديد ،تمرين هاي هدفمند ارائه شده .مشخص است هر سوال مربوط به كدام صفحه
وكدام موضوع ازكتاب است و با چه هدفي طراحي شده است.دربرابر هر سوال مشخصات آن سوال ذكر شده
است.علاوه بر اين در مباحث مشترك با كتاب درسي قبلي بهترين سوال هاي كنكورسراسري سال هاي اخير و
آزمون هاي كانون گزينش شده اند. اين سوال ها به گونه اي انتخاب شده اند كه علاوه بر كيفيت علمي ممتاز، با
رويكرد كتاب هاي درسي جديد نيز هماهنگ باشند.
27500 تومان

فلش كارت رياضيات گسسته

فلش كارت هندسه تحليلى و جبرخطى

فلش كارت جبر و احتمال

سه سطحی ریاضیات گسسته چهارم

سه سطحی دیفرانسیل چهارم

آموزش فیزیک ۴ ریاضی

آموزش ریاضیات گسسته و جبرواحتمال چهارم ریاضی

آموزش هندسه تحليلى و جبرخطى

شبیه ساز کنکور رشته ریاضی

هندسه تحلیلی (رضا صباغی رستمی)