کار فیزیک دهم ریاضی

اصول کلی تولید کتاب کار فیزیک 1 (دهم ریاضی)
فيزيك علمي تجربي همراه با تحليل رياضي است كه شامل تعريف‌ها، مفهوم‌ها، آزمايش‌ها و مسئله‌‌ها‌ست كه در هم تنيده شده‌اند. این کتاب بر پایه‌ی 4 محور زیر تهیه شده است:
1. تولید محتوا متناسب با رویکرد و اهداف کتاب درسی جدید
2. پوشش کامل کتاب درسی (متن، مثال، تمرین و…)
3. رعایت توازن و تناسب هر مبحث یعنی گنجاندن تعداد سؤال بهینه (نه زیاد و نه کم) برای تسلط کامل بر تمام مباحث
4. استفاده از خرد جمعی مؤلفان در تأمین تنوع سؤالات و پوشش کامل مباحث
19000 تومان

جامع جغرافیای (2) یازدهم انسانی

فلش کارت عربی، زبان قرآن (2) یازدهم انسانی

فلش کارت جغرافیا (2) یازدهم انسانی

فلش کارت جامعه شناسی (2) یازدهم انسانی

فلش کارت تاریخ (2) یازدهم انسانی

فلش کارت علوم فنون ادبی (2) یازدهم انسانی

فلش کارت روان شناسی یازدهم انسانی

جامع عربی زبان قرآن (2) یازدهم انسانی

جامع جامعه شناسی (2) یازدهم انسانی

فلش کارت ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی